Privacyverklaring als PDF openen in nieuw venster

1. Inleiding

Middels deze verklaring laat de therapeut van VVET zien op welke manier
hij/zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er
wettelijk wel en niet verantwoord is. Privacy speelt een belangrijke rol in
de relatie tussen de cliënt en de therapeut en staat daarmee hoog op de
agenda. Therapeuten hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en
gegevensuitwisseling op alle terreinen waarop ze actief zijn. Therapeuten
zijn verplicht zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te
gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van
cliënten. Dat geldt voor taken op het gebied van basisadministraties,
dossiervorming en gezondheidszorg. Goed en zorgvuldig omgaan met
persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van therapeuten. Het
beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door
technologische ontwikkelingen, grote uitdagingen op het terrein van
veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het als
VVET-therapeuten belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop
wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen. De aanvullende
therapeutspecifieke zaken staan vermeld in de behandelingsovereenkomst die
elke cliënt dient te ontvangen. Deze is aanvullend op deze verklaring.

2. Wetgeving

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen
privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) regelde het juridische kader voor de omgang met
persoonsgegevens in Nederland. Vanaf 25 mei 2018 is de Wbp vervallen en is
de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
in werking getreden, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de
Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de
privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor therapeuten.

3. Definities

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

 • Betrokkene:

  De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene
  is degene van wie de gegevens worden verwerkt.
 • Verwerker:

  De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht
  van een andere persoon of organisatie.
 • Persoonsgegevens:

  Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu
  kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke
  gegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven
  dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld naam, adres,
  geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook
  bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over gevoelige
  onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het
  Burgerservicenummer (BSN).
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling:

  Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en
  risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de
  bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact
  Assessment (PIA).
 • Verwerkingsverantwoordelijke:

  Een persoon of instantie die, alleen of samen met een ander, het doel
  en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet,
zoals vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan
een ander en vernietigen.

4. Reikwijdte

De verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens
door de therapeut. Ofwel: voor alle verwerkingen die binnen de praktijk
plaatsvinden.

5. Verantwoordelijke

De therapeut is verantwoordelijk voor de verwerkingen die door of namens de
therapeut worden uitgevoerd.

6. Verwerkingen (Artikel 4, AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van
handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde processen.

a. In de AVG valt onder een verwerking:

 • Verzamelen, vastleggen en ordenen
 • Bewaren, bijwerken en wijzigen
 • Opvragen, raadplegen, gebruiken
 • Verstrekken door middel van doorzending
 • Verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen
 • Samenbrengen, met elkaar in verband brengen
 • Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Uit deze opsomming blijkt dat alles wat je met een persoonsgegeven doet een
verwerking is.

b. Doeleinden (Artikel 5, AVG)

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor
een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt
worden.

c. Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG)

De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een
rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat
de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel
  van was.
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te
  bestrijden.
 • Voor de goede vervulling van de therapeutische taak.
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke
  verwerking.

d. Wijze van verwerking

De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen
toegestaan is in overeenstemming met de wet en op een zorgvuldige wijze.
Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf.
De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is
toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.
In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat
persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat
tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens
hetzelfde doel bereikt kan worden, moet daar altijd voor gekozen worden. De
therapeut zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn
voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door
personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt de therapeut
alle persoons-gegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen
worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

e. Doorgifte (Artikel 44 t/m 50, AVG)

De therapeut geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de
Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

7. Transparantie en communicatie

 1. Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG)

  De therapeut informeert de cliënt over het verwerken van persoons-gegevens.
  Wanneer cliënten gegevens aan de therapeut verstrekken, worden zij op de
  hoogte gesteld van de manier waarop de therapeut met persoonsgegevens om
  zal gaan.

 2. Verwijdering

  De therapeut bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor
  de uitvoering van therapeutische taken, of zoals vastgelegd in de Wet
  op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wanneer er nog
  persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het
  bereiken van het doel, worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit
  houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast
  dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te
  identificeren.

 3. Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG)

  De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoons-gegevens
  verwerken, maar ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden
  verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd en
  bestaan uit de volgende rechten:

  • Recht op informatie:
   Betrokkenen hebben het recht om aan de therapeut te vragen of zijn/haar
   persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Inzagerecht:
   Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke
   manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
  • Correctierecht:
   Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een
   verzoek indienen bij de therapeut om dit te corrigeren.
  • Recht van verzet:
   Betrokkenen hebben het recht aan de therapeut te vragen hun
   persoons-gegevens niet meer te gebruiken.
  • Recht om vergeten te worden:
   In gevallen waarin de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te
   verwerken, heeft de betrokkene het recht de persoons-gegevens te laten
   verwijderen.
  • Recht op bezwaar:
   Betrokkenen hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van
   zijn/haar persoonsgegevens. De therapeut zal hieraan voldoen, tenzij er
   gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 4. Indienen van verzoek

  Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek
  indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend
  worden. De therapeut heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het
  verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerecht-vaardigd is. Binnen vier
  weken zal de therapeut laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren.
  Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te
  maken bij de therapeut of een klacht in te dienen bij de Autoriteit
  Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de therapeut
  aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de
  betrokkene.

8. Geautomatiseerde verwerkingen Profilering (Artikel 22, AVG)

 1. Profilering

  Profilering vindt plaats wanneer er sprake is van een geautomatiseerde
  verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoons-gegevens
  naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze
  persoon te categoriseren en te analyseren. Voorbeelden van persoonlijke
  aspecten kunnen bijvoorbeeld zijn: geslacht of leeftijd.

 2. Big data en tracking

  De therapeut kan namens VVET gebruik maken van profilering voor big data en
  tracking. Door middel van big data onderzoek en tracking mogen alleen
  gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een
  natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat
  door, of namens, de VVET wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens voor big
  data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde
  personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset
  zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die
  echt nodig zijn voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden.
  Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet
  herleidbaar zijn tot een persoon.

 3. Inzet van camera’s

  Binnen de praktijk wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van
  cameratoezicht. Dit ter beveiliging van de praktijkruimte bij inbraak.
  Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegenen die
  gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waar-borgen, worden
  camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te
  bereiken. Ze zullen alleen gebruikt worden als de praktijk niet in gebruik
  is.

9. Plichten van de therapeut

 1. Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)

  De therapeut is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van
  alle verwerkingen waarvan de therapeut de verwerkingsverantwoordelijke is.
  Het register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking
  plaatsvindt en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

  • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en,
   mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke.
  • De doelen van de verwerking.
  • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende
   betrokkenen.
  • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens.
  • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden
   gewist.
  • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.
 2. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG)

  Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en
  risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming
  van de privacy. De therapeut voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde
  verwerking plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij
  nieuwe technologieën worden gebruikt.

 3. Datalekken (Artikel 33,34, AVG)

  We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van
  derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een
  datalek heeft plaatsgevonden, meldt de therapeut dit zonder onredelijke
  vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen,
  aan de Autoriteit Persoongegevens. Als dit later dan 72 uur is, wordt er
  een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat
  de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden
  van de betrokkenen. In dit geval meldt de therapeut dit aan de betrokkenen
  in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen,
  worden bestaande datalekken geëvalueerd.

10.Klacht

Als de therapeut een wettelijke verplichting niet nakomt in het kader van
de AVG kan de betrokkene een bezwaar indienen bij de therapeut. Is
betrokkene het ook niet eens met de reactie op het bezwaarschrift, dan kan
hij/zij een beroep instellen bij de kantonrechter. Er wordt daarbij een
beroep gedaan op de rechtsbescherming die de Wet AVG biedt.